the first step

the first step
make your life better than before

Monday, 15 October 2012

kisah-kisah wanita hebat pejuang islam

KISAH- KISAH WANITA HEBAT PEJUANG ISLAM

Muslimah Cantik Yang Berpendidikan (Kisah Aisyah RA)

Pada zaman Aisyah, di tanah Arab belum ada sekolah-sekolah seperti sekarang. Sebab itu banyak orang tidak pandai menulis atau membaca. Pandai menulis atau membaca adalah suatu keistimewaan. Islam menganjurkan setiap orang untuk belajar menulis dan membaca. Dengan berkembangnya Islam, berkembang pulalah kepandaiana tulis-baca. Nabis endiri menggiatkan ummatnya belajar membaca dan menulis.

Aisyah sendiri belajar membaca. Dia belajar membaca Al Quran dari ayahnya sendiri. Hafshah juga belajar tulis dan baca. Untuk mengembangkan pelajaran tulis baca, Nabi mengerahkan para tawanan dari perang Badar. Seorang tawanan bisa mendapat kemerdekaannya kembali, setelah dapat mengajar sepuluh orang Muslimm, sampai pandai menulis dan membaca.

Abu Bakar pada dasarnya seorang yang pandai bicara. Dia ahli pidato. Dia juga ahli dalam ilmu ranji atau asal usul nenek moyang. Kepandaian Abu Bakar ini, banyak sedikitnya juga turun kepada anaknya Aisyah. Kepandaian membaca Al Quran memberi pengaruh kepada pribadi Aisyah, terutama dalam hal sopan santun dan budi pekerti. Islam mengutamakan budi pekerti dan akhlak mulia. Tinggi rendahnya derajat seseorang ditentukan oleh pengabdiannya kepada Allah.

Keajaiban besar dalam kemajuan sejarah yang dibawa oleh Rasulullah saw ialah perobahan besar-besaran dalam pribadi berjuta-juta manusia. Pendidikan Aisyah yang lebih tinggi terletah dalam asuhan Rasulullah saw. Sedangkan Rasulullah saw adalah seorang guru terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Aisyah dididik denga suatu cita-cita tertentu. Nabi membentuk pribadi dan jiwa Aisyah sebagai wanita setia, yang bertaqwa kepada Allah, dan wanita yang akan menerangkan ajaran Islam kepada wanita-wanita lain.

Dengan hasrat yang menakjubkan, Aisyah menunjukkan seluruh bakatnya untuk menyempurnakan pendidikannya. Setiap kebajikan manusia, terdapat penyempurnaannya dalam pribadi Muhammad saw. Aisyah tertarik dan tenggelam dalam pribadi mulia yang tidak ada bandingannya itu. Ini adalah suatu kesempatan baik. Dan kesempatan ini, menjadi satu kebahagiaan yang diberikan kepadanya. Dia mengambil kesempatan ini, dan mempergunakan sebaik-baiknya untuk menyempurnakan pendidikannya, menjadi wanita luhur dan bertaqwa.

Pikiran Aisyah selalu penuh dengan pelbagai masalah baru. Masalah baru ini dapat dipecahkannya dengan mengajukanpertanyaan-pertanyaan kepada Nabi. Salah satu pintu kamarnya berhadapan dengan masjid. Jika Rasulullah saw bertabligh menyampaikan ajarannya dalam masjid, Aisyah duduk di muka pintunya, mengikuti kuliah Nabi itu. Dia mendengarkannya dengan seksama. Setiap perkataan Rasulullah saw dimintainya dan dianalisanya. Dengan mengikuti kuliah-kuliah yang tidak resmi ini, Aisyah menjadi seorang wanita yang sangat alim dan pandai. Dia menjadi murid Rasulullah saw yang mempunyai pengetahuan yang luas dan pengertian yang mendalam.

Dalam ilmu Al Quran dan hadits sedikit sekali sahabat yang bisa menyamai Aisyah. Semangat Aisyah untuk menyelidiki sesuatu masalah, memberikan sumber ilmu yang tetap kepada Islam. Pertanyaan-pertanyaannya kepada Anbi memberikan keterangan atau perbagai masalah yang rumit-rumit, terutama masalah kewanitaan.

Salah satu conton di antaranya, Al Quran menyatakan bahwa berperang di jalan Allah adalah suatu kewajiban bagi setiap orang Muslim. Atas masalah ini suatu hati Aisyah mengajukan pertanyaan kepada Rasululllah saw, “�Wahai Rasulullah, wajibkan bagi seorang wanita untuk pergi ke medan perang seperti laki-laki?�

Rasulullah menjawab, “Tidak, naik haji sudah cukup bagi mereka.�

Pertanyaan Aisyah ini telah memberikan pengetahuan penting, yakni pengecualian kepada wanita terhadap hukum jihad yang dikemukakan dalam Al Quran.

Suatu hari Aisyah bertanya pula, “Ya Rasulullah, perlukah persetujuannya seorang wanita itu sebelum dia dikawinkan?�

Rasulullah menjawab, “Anak perawan diberi tahu dan wanita janda dimintai persetujuannya.� Nabi melanjutka, “Diamnya mereka berarti persetujuan.�

Kata-kata Rasulullah saw ini menjadi suatu ketentuan hukum baru. Jika orang diam saja terhadap suatu masalah yang diajukan kepadanya, dia dianggap menyetujui masalah itu.

Pada suatu hari Rasulullah berkata, “Allah menyukai orang yang suka menemuiNya, dan tidak menyukai orang yang tidak suka menemuiNya.�

Atas masalah yang sulit ini Aisyah menyatakan, “Ya Rasulullah, tetapi tidak ada orang yang suka mati.�
“Ya, itupun benar.� Kata Rasulullah saw. “Tetapi menurut pendirianku, masalahnya adalah sebagai berikut. Jika seoragn telah sadar akan kemurahan hati Allah, dan tahu bahwa Allah pengampun, penyayang dan mempunyai surga, dia akan mulai mencintai Allah di atas segala kecintaannya. Allah pun akan mencintainya pula. Tetapi, jika seseorang mendengar bahwa ada azab yang pedih disediakan untuknya, dia akan takut berhadapan dengan Allah. Allah pun tidak suka kepadanya. “

Pada suatu hari, Rasulullah saw menerangkan. “Ikutilah jalan tengah. Usahakan untuk membawa rakyat lebih dekat kepadamu. Katakan kepada mereka, bahwa mereka akan masuk surga, tidak hanya semata-mata atas pahala yang dibuatnya saja, tetapi juga atas karunia Allah. “ Pernyataan Nabi ini terasa aneh bagi Aisyah. Sebai itu dia mengajukan pertanyaan, “Berlaku jugakan hal ini terhadap diri Tuan?�

Rasulullah menjawab, “Ya, hal ini berlaku juga terhadap diriku. Aku juga harus berdo’a untuk mendapatkan kasih sayang dan pengampunan Allah.�

Suatu kali Aisyah berkata mengenai madunya Syafiayah. “Wah, dia itu perempuan cebol.� Mendengar ini Rasulullah saw menegur Aisyah, “Hai Aisyah, kau mengatakan sesuatuayng bisa membusukkan air laut.�
“Maafkan daku, Ya Rasulullah, Aku hanya mengatakan suatu kenyataan.�

Suatu hari ada barang Aisyah dicuri orang. Karena marahnya, Aisyah menyumpah-nyumpah orang yang mencuri itu. Mendengar Aisyah menyumpahi pencuri, Rasulullah saw berkata, “Aisyah, janganlah kamu mengambil alih dosa pencuri itu dengan menyumpahinya.�

Aisyah mendapat pendidikan akhlak seperti ini, siang dan malam. Aisyah hidup di bawah pengawasan guru terbesar di dunia ini, dalam waktu 9 tahun. Sebab itulah Aisyah menjadi seorang alim, saleh dan bertaqwa.

Aisyah adalah satu-satunya wanita yang masih gadis, ketika dikawini Rasulullah saw. Istri-istri beliau yang lain semuanya janda, sebab itu mereka telah pernah mendapat pengajaran dari suaminya terdahulu. Tetapi Aisyah memasuki rumah tangga Rasulullah denga jiwa yang putih bersih laksana secarik kertas baru. Dia punya pikiran yang mudah patuh. Perbedaan ini sangat penting. Kepribadian Rasulullah saw yang menarik itu, cukup mempunyai tenaga untuk membentuk hati dan rohani seseorang. Hati dan rohani Aisyah mendapat pembentukan menurut irama ajaran Nabi. Hasil yang memuaskan ini mendapat pujian istimewa dari Rasulullah saw. Rasulullah saw juga percaya, bahwa Aisyah akan memainkan peranan penting dalam perjuaannya Islam sesudah beliau wafat.

Demikian semoga tulisan ini memberi hikmah betapa pentingnya pendidikan bagi seorang muslimah.

Aisyah r.a.:
Idola Wanita Sepanjang Masa

 

Wanita yang satu ini memang luar biasa. Rasulullah saw.  menjulukinya "Humaira" (Si Jelita yang kemerah-merahan pipinya). Bahkan, ia tak hanya cantik lahirnya, sopan tutur katanya, dan lembut perilakunya, tetapi juga dikenal sebagai wanita yang smart (cerdas) dan pandai sehingga menjadikannya termasuk al-mukatsirin (orang yang terbanyak meriwayatkan hadis).

Disebutkan, muslimah yang wafat pada usia 63 tahun ini telah meriwayatkan sebanyak 2210 hadis: 297 di antaranya tersebut dalam kitab shahihain dan yang mencapai derajat muttafaq `alaih 174 hadis.

Tentang keutamannya yang lain, Aisyah ra. pernah bilang seperti ini, "Saya telah dianugerahi sembilan perkara yang tidak pernah diberikan kepada siapa pun setelah Maryam binti Imran. Kesembilan perkara itu adalah:

1) Telah datang Jibril (dalam mimpi Rasulullah saw.) dengan gambarku dan menyuruh beliau untuk menikahiku.
2) Rasulullah saw. menikahiku dalam keadaan perawan dan tidak demikian halnya dengan istri Rasul yang lain.
3) Rasulullah saw. wafat di pangkuanku.
4) Sayalah yang menguburkan Rasulullah saw di rumahku. 5) Ketika wahyu turun kepada Rasulullah saw, saya pernah
turut serta menemaninya di biliknya.
6) Saya adalah putri khalifahnya dan teman kepercayaannya, yaitu Abu Bakar as-Shidiq.
7) Telah turun permaafan (udzur) buatku dari langit (dalam peristiwa haditsul ifki').
8) Saya telah diciptakan dalam keadaan baik (suci) untuk mendampingi orang yang baik.
9) Saya telah dijanjikan pengampunan dan rezeki yang mulia. "

Itulah beberapa hal yang menjadikannya diidolakan oleh banyak muslimah. Namun sayang, selama ini masih belum ada buku yang merekam dan menyajikan kisah perjalanan hidup Aisyah secara lengkap dan utuh.

Melihat kenyataan itu, Sayyid Sulaiman an-Nadwi, seorang ulama besar di India, tergerak untuk menulis buku biografi sosok Aisyah ra. yang mengulas tuntas seluruh sisi kehidupan Aisyah r.a. secara utuh dan detail.

Dengan gaya sastrawinya yang khas dan lugas, penulis yang memulai tulisannya ini pada tahun 1908 ini menyuguhkan seluruh keistimewaan dan sifat `Aisyah dalam berbagai bidang ilmu: fikih, hadis, tafsir, ilmu syariat, sastra, syair, kisah-kisah, ilmu genetika, dan kedokteran

Lebih menariknya lagi, selain memaparkan pelbagai realitas sejarah dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Aisyah, buku ini juga mengupas tentang berbagai teladan yang dicontohkan Aisyah sebagai seorang istri dan ibu dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah.

Pemaparan sisi-sisi intelektualitas, romantisme dan heroisme Aisyah itulah yang menjadikan karya ini patut menjadi kiblat penulisan biografi tokoh-tokoh penting lainnya. Mengapa demikian?

Karena, buku ini merupakan hasil analisa ilmiah dan studi historis yang komprehensif

No comments:

Post a Comment